ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาเด็กเยาวชน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ให้มีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีอาชีพที่ช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อร้านมีรายได้เหนือรายจ่ายจากการดำเนินงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2547 ถึงปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสิ้น 144,472,841.82 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาอาชีพ จำนวนเงิน 11,765,249.94 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
สำหรับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่า การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนั้น จำเป็นที่จะต้องช่วยครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร จึงทรงพระเมตตาให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และพระราชทานความช่วยเหลือในหลายลักษณะ โดยเฉพาะการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ โรงเรือนที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บสินค้าและทำงาน การพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน

2. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวนเงิน 50,121,879 บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การศึกษาและการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน จึงทรงเน้นโภชนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนชนบทห่างไกล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่นักเรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

3. ค่าภัตตาหารเพลสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน 82,585,712.88 บาท (แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทบาทแปดสิบแปดสตางค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้าเพื่อเป็นค่าภัตตาหารเพลแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร ประมาณ 40 แห่งในปัจจุบัน