สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิด ร้านภูฟ้าผสมผสาน พื้นที่ทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ในศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทั้งของประเทศไทยและของโลก เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรักและภาคภูมิใจในมรดกของชาติและท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังสนับสนุน ให้สร้างสินค้า ของที่ระลึก ของใช้ที่เป็นการเผยแพร่มรดก วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาวางขายเพื่อเป็นการสนับสนุน กิจการของพิพิธภัณฑ์ ทั้งของรัฐและเอกชนรวมทั้งส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆด้วย