Slide 01
Slide 03
fabccoverrabbit_website 1400×295-01
previous arrow
next arrow

ข่าวสารและกิจกรรม

สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Slide 01

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯโดยอาจมีสินค้าและกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชาวบ้าน ชุมชน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนและชุมชนด้วยการสร้างวงจรการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารกับผู้บริโภค
  4. พัฒนากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนกลับสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิต ตลอดจนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น