Slide 02
fabccoverrabbit_website 1400x295-01
previous arrow
next arrow

ร้านภูฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “International Green Week 2023 (IGW)” 

ร้านภูฟ้า เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “International Green Week 2023 (IGW)” เพื่อส่งเสริม “สินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก” ด้วยการเผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทย ในรอบ 2 ปี หลั…

Details

พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานคณะทำงาน พร้อมรองศาสตราจารย์กรรณิการ์ สัจกุล นายวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ และนางเกตุวลี นภาศัพท์ คณะทำงานร้านภูฟ้าในกองทุนพัฒนาเด็กแล…

Details

ส.ค.ส และพรพระราชทาน “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย”

ส.ค.ส และพรพระราชทาน “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ร้านภูฟ้าขออัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพร…

Details

สินค้าจากภาพฝีพระหัตถ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สินค้าแนะนำ

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯโดยอาจมีสินค้าและกิจกรรมอื่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของร้านให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการพัฒนาชาวบ้าน ชุมชน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนและชุมชนด้วยการสร้างวงจรการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารกับผู้บริโภค
  4. พัฒนากระบวนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น คืนกลับสู่ชุมชนที่มีส่วนในการผลิต ตลอดจนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น