การช่วยเหลือชาวบ้าน

ร้านภูฟ้า ในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กำหนดเป็นนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาเด็กเยาวชน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ให้มีการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนมีอาชีพที่ช่วยให้ตนเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น เมื่อร้านมีรายได้เหนือรายจ่ายจากการดำเนินงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2547 ถึงปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งสิ้น 159,882,317 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาท) (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2562) เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้

1. โครงการพัฒนาอาชีพ จำนวนเงิน 15,484,685 บาท (สิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
สำหรับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่า การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนั้น จำเป็นที่จะต้องช่วยครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร จึงทรงพระเมตตาให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และพระราชทานความช่วยเหลือในหลายลักษณะ โดยเฉพาะการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ โรงเรือนที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บสินค้าและทำงาน การพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน

2. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวนเงิน 61,811,919 บาท (หกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การศึกษาและการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน จึงทรงเน้นโภชนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนชนบทห่างไกล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือด้านอาหารกลางวันแก่นักเรียนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

3. ค่าภัตตาหารเพลสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน 82,585,712 บาท (แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทบาท)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้าเพื่อเป็นค่าภัตตาหารเพลแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร ประมาณ 40 แห่งในปัจจุบัน