เงินรายได้ของร้านภูฟ้าเดินทางไปที่ไหน?

ซื้อของที่ร้านภูฟ้า ได้บุญจริงๆนะ

หลายคนคงยังไม่ทราบว่าเงินรายได้ของร้านภูฟ้าเดินทางไปที่ไหน?

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงิน 149,330,017.82 บาทในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา

infographic%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2_square-01

 

แบ่งออกเป็น เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้
จำนวนเงิน 12,088,385.94 บาท สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพ ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น

จำนวนเงิน 54,655,919.00 บาท สำหรับโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาและเงินค่าอาหารสำหรับนักเรียนบ้านไกลพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

จำนวนเงิน 82,585,712.88 บาท เป็นค่าภัตตาหารเพลและนมผงแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร ประมาณ 40 แห่ง

นอกจากจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแล้ว ยังได้ร่วมภูมิใจที่ได้ทำบุญกับร้านภูฟ้าอีกด้วย ร่วมสนับสนุนร้านภูฟ้าได้ที่ http://www.phufa.org/shop/ สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ แล้วจะรู้ว่า …. “เป็นบุญจริงๆนะ”

/…ร้านภูฟ้า จากภูมิปัญญาแผ่นดิน สู่การทำกินที่พอเพียง