เงินรายได้ของร้านภูฟ้า เดินทางไปที่ไหน

Slide-Banner-for-website7-01-1024x327[1]สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งร้านภูฟ้าขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวรของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ร้านภูฟ้าได้รับซื้อสินค้าจากชาวบ้านในโครงการจำนวนมากกว่า 150 กลุ่ม สมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนหลายประเภท ตั้งแต่ผ้าหลากชนิด เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากวัสดุธรรมชาติ เครื่องดื่ม เครื่องเงิน อาหารต่าง ๆ นอกจากนี้ ร้านยังมีสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและมุมกาแฟ และที่สำคัญยิ่งคือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระกรุณาจัดสรรรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

ในช่วงปี 2546 ถึงเดือนตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้า เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 141,696,505.82 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยห้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

infographic1-01-1024x1024[1]

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังนี้

  1. โครงการพัฒนาอาชีพ จำนวนเงิน 11,501,213.94 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

สำหรับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริว่า การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนั้น จำเป็นที่จะต้องช่วยครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น ให้มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอในการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีพอสมควร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น และพระราชทานความช่วยเหลือในหลายลักษณะ ได้แก่ การฝึกอบรมทักษะอาชีพ การให้ความรู้ด้านการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่ม การจัดตั้งเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพ การสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดสร้างอาคารโรงเรือนที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บสินค้าและทำงาน

  1. โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวนเงิน 47,609,579.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหก

แสนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า การศึกษาและการมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน จึงทรงเน้นโภชนาการของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนชนบทห่างไกล ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือเป็นเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา และเงินค่าอาหารสำหรับนักเรียนบ้านไกลพักนอนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

  1. ค่าภัตตาหารเพลและนมผงสำหรับสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวนเงิน

82,585,712.88 บาท (แปดสิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทแปดสิบแปดสตางค์)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้เหนือรายจ่ายของร้านภูฟ้าเพื่อเป็นค่าภัตตาหารเพลและนมผงแก่สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในถิ่นทุรกันดาร เริ่มจากโรงเรียนจำนวน 11 แห่งในปี 2547 เพิ่มขึ้นจนมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการจำนวน 39 แห่งในปีการศึกษา 2554

 

ข้อมูล: ร้านภูฟ้า 12 ธันวาคม 2558