ร้านภูฟ้าสาขาบองมาร์เช่

229 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000